Yılmaz, E. “The Bektashi Problem During The Period of Abdulhamit II”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 17, July 2018, pp. 97-118, doi:10.24082/2018.abked.73.