Yıldız, H. “The Conception of Sacrifice in Anatolian Alevi-Bektashi Faith World And the Rituals Related to Sacrifice”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 20, Dec. 2019, pp. 135-52, doi:10.24082/2019.abked.231.