Doğan, E. “Haci Bektaş’s Journey From Khorasan To Anatolia According To The Vilayetname”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 4, Dec. 2011, pp. 58-82, doi:10.24082/abked.2011.04.002.