[1]
E. Yılmaz, “The Bektashi Problem during The Period of Abdulhamit II”, ABKED, no. 17, pp. 97–118, Jul. 2018.