Yılmaz, E. (2018) “The Bektashi Problem during The Period of Abdulhamit II”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (17), pp. 97–118. doi: 10.24082/2018.abked.73.