Yaman, P. D. A., Ersal, D. D. M. and Akın, D. D. B. (2022) “Editor’s Letter”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (25), p. xiii-xv. doi: 10.24082/2022.abked.377.