Yaman, P. D. A., Ersal, D. D. M. and Akın, D. D. B. (2021) “Editor’s Letter”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (24), p. xiii-xv. doi: 10.24082/2021.abked.348.