Deniz, A. (2019) “The Iconography of Miracle: Miraj and Mirajnamehs”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, 0(19), pp. 225-284. doi: 10.24082/2019.abked.235.