Yıldız, H. (2019) “The Conception of Sacrifice in Anatolian Alevi-Bektashi Faith World And the Rituals Related to Sacrifice”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (20), pp. 135–152. doi: 10.24082/2019.abked.231.