Doğan, E. (2011) “Haci Bektaş’s Journey From Khorasan To Anatolia According To The Vilayetname”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (4), pp. 58–82. doi: 10.24082/abked.2011.04.002.