Yılmaz, Eray. 2018. “The Bektashi Problem During The Period of Abdulhamit II”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 17 (July):97-118. https://doi.org/10.24082/2018.abked.73.