Yıldız, Harun. 2019. “The Conception of Sacrifice in Anatolian Alevi-Bektashi Faith World And the Rituals Related to Sacrifice”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 20 (December):135-52. https://doi.org/10.24082/2019.abked.231.