Doğan, Esra. 2011. “Haci Bektaş’s Journey From Khorasan To Anatolia According To The Vilayetname”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 4 (December):58-82. https://doi.org/10.24082/abked.2011.04.002.