Yılmaz, E. (2018). The Bektashi Problem during The Period of Abdulhamit II. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (17), 97–118. https://doi.org/10.24082/2018.abked.73