Yaman, P. D. A., Ersal, D. D. M., & Akın, D. D. B. (2022). Editor’s Letter. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (25), xiii-xv. https://doi.org/10.24082/2022.abked.377