Yaman, P. D. A., Ersal, D. D. M., & Akın, D. D. B. (2021). Editor’s Letter. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (24), xiii-xv. https://doi.org/10.24082/2021.abked.348