Yılmaz, E. (2017). A Bektashi Story in Tanzimat Period How did Huseyin Yasar Baba Became An Atheist?. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (15), 93–120. https://doi.org/10.24082/abked.2017.15.005