Deniz, A. (2019). The Iconography of Miracle: Miraj and Mirajnamehs. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (19), 225-284. https://doi.org/10.24082/2019.abked.235