Yıldız, H. (2019). The Conception of Sacrifice in Anatolian Alevi-Bektashi Faith World And the Rituals Related to Sacrifice. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (20), 135–152. https://doi.org/10.24082/2019.abked.231