Kiriakidis, A. (2011). Comparison Between Bektasi Mistisism And Greek Orthodox Monasticism. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (4), 126–147. https://doi.org/10.24082/abked.2011.04.004