Doğan, E. (2011). Haci Bektaş’s Journey From Khorasan To Anatolia According To The Vilayetname. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (4), 58–82. https://doi.org/10.24082/abked.2011.04.002