Taşğın, A. (2015). Sage Of The River: Koyun Baba And His Legend (Menakıbname). Journal of Alevism-Bektashism Studies, (11), 117–174. https://doi.org/10.24082/abked.2015.11.005