(1)
Yılmaz, E. The Bektashi Problem During The Period of Abdulhamit II. ABKED 2018, 97-118.