(1)
Doğan, E. Haci Bektaş’s Journey From Khorasan To Anatolia According To The Vilayetname. ABKED 2011, 58-82.