[1]
Yılmaz, E. 2018. The Bektashi Problem during The Period of Abdulhamit II. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 17 (Jul. 2018), 97–118. DOI:https://doi.org/10.24082/2018.abked.73.