[1]
Harman, M. 2017. Two Different Approaches to “Mirac”. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 15 (Jun. 2017), 71–92. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2017.15.004.