[1]
Deniz, A. 2019. The Iconography of Miracle: Miraj and Mirajnamehs. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 19 (Jun. 2019), 225-284. DOI:https://doi.org/10.24082/2019.abked.235.