[1]
Yıldız, H. 2019. The Conception of Sacrifice in Anatolian Alevi-Bektashi Faith World And the Rituals Related to Sacrifice. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 20 (Dec. 2019), 135–152. DOI:https://doi.org/10.24082/2019.abked.231.