[1]
Kiriakidis, A. 2011. Comparison Between Bektasi Mistisism And Greek Orthodox Monasticism. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 4 (Dec. 2011), 126–147. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2011.04.004.