[1]
Doğan, E. 2011. Haci Bektaş’s Journey From Khorasan To Anatolia According To The Vilayetname. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 4 (Dec. 2011), 58–82. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2011.04.002.