[1]
Taşğın, A. 2015. Sage Of The River: Koyun Baba And His Legend (Menakıbname). Journal of Alevism-Bektashism Studies. 11 (Jun. 2015), 117–174. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2015.11.005.